Regulamin

1
REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG
PREAMBUŁA
Kursy stworzone metodą Doktor Miłość mają przede wszystkim na celu działalność
edukacyjną, poznawczą, idącą w kierunku samopoznania się w wybranych przez Kursanta
dziedzinach życia.
Kurs powiązany jest także z rozwojem duchowym, jednak bez odwoływania się do
jakiejkolwiek religii. Oparty jest na indywidualnych doświadczeniach życiowych Doktor
Miłość i Jej autorskiej metodzie, zwanej metodą Doktor Miłość.
Kursant korzysta z narzędzi prezentowanych w ramach metody Doktor Miłość, ale prace
wykonuje samodzielnie i dobrowolnie w takich obszarach swojego życia jakie sam obierze
jako cel swojej nauki np. podnoszenie własnej wartości, rozwój zawodowy, rozwijanie
własnych umiejętności, itp.
Kursant samodzielnie decyduje w jaki sposób prowadzi swój proces. Na zasadzie
dobrowolności może poszukiwać drogi do rozwoju osobistego lub rozwoju duchowego,
chcąc np. lepiej poznać samego siebie.
Kursant samodzielnie decyduje, czy będzie zmieniał w sobie jakieś życiowe aspekty np.
nastawione na rozwój intelektualny, osobisty, zawodowy lub duchowy, itp.
Kursant sam odpowiada sobie na pytania m.in. zawierające się w aspektach, jakie ma słabe
lub mocne strony, co chce zmienić w życiu, jak stawić czoła wyzwaniom życia codziennego,
jak zdobyć nowe umiejętności lub poprawić relacje z innymi ludźmi. Zadawać może sobie te
pytania jakie według siebie uzna za istotne i odnoszące się do różnych aspektów życia,
bowiem wskazane powyżej pytania, podane są jedynie przykładowo.
Kursant sam poszukuje motywacji i zrozumienia dotychczasowej postawy życiowej. Sam
wyznacza sobie cele i tylko sam przed sobą jest odpowiedzialny za ich osiągnięcie lub brak
założonego wyniku.


Kursant jeśli tylko ma taką wolę może wgłębić się w obszary mające na celu poznanie
własnej natury, poznanie istoty wszechświata. Może skupiać się na teraźniejszości i
zrozumieniu, że człowiek jest istotą z myślami, uczuciami i ciałem fizycznym.
Kursant może zacząć świadomie obserwować siebie i otaczającą rzeczywistość, a to
wszystko może wykorzystać w kierunku własnego świadomego i dobrowolnego rozwoju.
Natomiast przestrzeń Doktor Miłość i metody Doktor Miłość jedynie pokazują jakie są
możliwości i techniki, które można wykorzystać w rozwoju własnej osoby, pojmowanej
dobrowolnie przez Kursanta, ale w założeniu, że człowiek to nie tylko istota cielesna, ale
także istota duchowa. To w rezultacie daje szeroki aspekt spojrzenia na życie.
Jeśli Kursant nie dostrzega aspektu duchowego, to oczywiście przestrzeń Doktor Miłość
szanuje takie spojrzenie na życie.
W przestrzeni Doktor Miłość szanuje się każdego człowieka bez względu na wyznawane
poglądy, wygląd, orientację, itp. Kierując się także zasadą, wyrażoną przez Terencjusza,
cyt: „"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce".
Przystępując do Kursu (8 tygodni, 10 tygodni lub Kursu rocznego) prowadzonego w
przestrzeni Doktor Miłość, Kursant przyjmuje do wiadomości, że Kurs nie jest psychoterapią
albo terapią w rozumieniu przepisów prawa. Kurs nie jest przestrzenią, gdzie stawia się
diagnozy lekarskie i leczy się jakiekolwiek choroby.
Kurs nie zastępuje i nie może zastąpić jakiejkolwiek psychoterapii, leczenia chorób
fizycznych i psychicznych lub leczenia zaburzeń psychicznych. Dlatego Kursant
bezwzględnie sam ma do podjęcia decyzję o uczestnictwie w Kursie.
W Kursie nie jest prowadzona terapia, psychoterapia, nie leczy się także zaburzeń
psychicznych, chorób psychicznych lub jakichkolwiek innych chorób w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa, w tym także według klasyfikacji chorób w znaczeniu
medycyny konwencjonalnej.
Natomiast jeśli Kursant korzysta z pomocy psychologa lub lekarzy i jest w procesie leczenia
się z jakichkolwiek chorób, Jego obowiązkiem jest skonsultować się z psychologiem lub
lekarzem, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Kursanta w Kursie.

Przestrzeń Doktor Miłość oraz Kurs (8 tygodni, 10 tygodni lub Kurs roczny) także nie opiera
się na jakichkolwiek dziedzinach mistyki, ezoteryki, astrologii lub magii, a wręcz takie
działania lub namawianie przez Kursantów do takich działań jest zabronione.
Kursant spotyka się w Kursie z narzędziami, które może wykorzystać we własnej pracy, a
Doktor Miłość, Mentorzy oraz Coachowie prezentują poszczególne metody i dzielą się
własnymi doświadczeniami życiowymi.
A to wszystko po to, aby żyć i dzielić się miłością do siebie i innych.


I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod domeną
„https://doktormilosc.pl” jest Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka
ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka, identyfikującysię numerem NIP: 5432069900, REGON:
386748908.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania
reklamacyjnego.
4. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest obowiązkiem każdego Usługobiorcy.
5. Z usług oferowanych przez serwis mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność
do czynników prawnych i pełnoletnie. W pozostałych przypadkach wymagana jest
pisemna zgoda opiekunów prawnych.
6. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani
zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług oznacza
akceptację postanowień Regulaminu. W przypadku, gdyby okazało się, że nie
nastąpiła akceptacja Regulaminu, wówczas Usługobiorca nie będzie mógł korzystać
z usług.
II.
DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE
1. Adres e-mail - oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

2. Administrator danych osobowych - jest nim Usługodawca tj. Radosław Bobel
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW
BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka, identyfikujący
się numerem NIP: 5432069900, REGON:386748908.
3. Doktor Miłość – Joanna Franiak używająca także imienia i nazwiska Asia Bobel,
która jest twórcą Utworów, o których mowa w niniejszym Regulaminie i posiadająca
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do Utworów,
posługująca się także pseudonimem „Doktor Miłość”, który jest dobrem osobistym
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. „Doktor Miłość” jest także znakiem
towarowym i logo oraz nazwą i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
4. Grupy Facebook Doktor Miłość - grypy zamknięte prowadzone na Facebook w
postaci grup utworzonych dla Kursów 8 i 10 tygodni i Kursów Rocznych, oraz innych
grup prowadzonych przez Doktor Miłość.
5. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi
aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Kurs – oznacza kurs organizowany przez Doktor Miłość i Usługodawcę w
formie: Kursu 8 lub 10 tygodni lub Kursu Rocznego.
8. Kurs 8 i 10 tygodni – oznacza kurs organizowany przez Doktor Miłość i
Usługodawcęw postaci Kursu trwającego odpowiednio co do zasady 8 tygodni
lub 10 tygodni z możliwością przedłużenia terminu jego trwania. Przedłużenie
terminu może spowodować jedynie Doktor Miłość. Jeśli to nastąpi dotyczy to
wówczas wszystkich Kursantów danego Kursu, Przedłużanie terminu może nastąpić
w szczególności z przyczyn losowych lub organizacyjnych leżących po stronie
Doktor Miłość, jeśli będzie zachodziła taka konieczność lub będzie to wskazane dla
dobra wszystkich Kursantów danego Kursu. Kurs jest realizowany na rzecz
Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy
Kursowej i innych środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez
utworzoną Grupę Kursową zamkniętą na Facebook dedykowaną dla poszczególnych
Kursów 8 i 10 tygodni.
9. Kurs Roczny - oznacza kurs organizowany przez Doktor Miłość i Usługodawcę
w postaci Kursu trwającego co do zasady 52 tygodnie kursowe z możliwością
przedłużenia terminu jego trwania, jeśli będzie zachodziła taka konieczność.
Przedłużenie terminu może spowodować jedynie Doktor Miłość. Jeśli to nastąpi
dotyczy to wówczas wszystkich Kursantów danego Kursu. Przedłużanie terminu
może nastąpić w szczególności z przyczyn losowych lub organizacyjnych leżących
po stronie Doktor Miłość, jeśli będzie zachodziła taka konieczność lub będzie to
wskazane dla dobra wszystkich Kursantów danego Kursu. Kurs jest realizowany na
rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu
Platformy kursowej i innych środków komunikacji elektronicznej w szczególności
poprzez utworzoną Grupę Kursową zamkniętą na Facebook dedykowaną dla
poszczególnych Kursów Rocznych.
10. Opłata – określona w Umowie oraz cenniku należność pieniężna za dostęp do Usługi
świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Dotyczy to także opłaty za
dostęp do Grup Facebook, co do których dostęp jest odpłatny.
11. Platforma kursowa - oprogramowanie internetowe udostępnione przez
Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi na rzecz
Użytkowników.
12. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
13. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który
Użytkownik uiścił z góry opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje
Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale udostępnionym na Platformie
kursowej.
14. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług zawarta pomiędzy
Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
15. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego
Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie kursowej przez
Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (wzależności oddostępnej iwybranejprzez
Użytkownika opcji) materiałów (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i
umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest
od momentu dokonania opłaty na zasadach określonych w Regulaminie do terminu
ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji
przez Użytkownika. Usługa to także Kursy 8, 10 tygodni i Kurs Roczny.
16. Usługodawca - właściciele i administrator serwisu internetowego pod domeną
https://doktormilosc.pl – Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul.
Wola 31, 17 – 123 Rudka, identyfikujący się numerem NIP: 5432069900, REGON:
386748908, posiadający licencję nieograniczoną w czasie i nieograniczoną
terytorialnie do Utworów Doktor Miłość.
17. Usługobiorca/Użytkownik/Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba
prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która korzysta z Usług
oferowanych w ramach serwisu na Platformie kursowej Usługodawcy w tym także
korzysta z Grup Facebook Doktor Miłość, lub osoba korzystająca z usług dostępnych
w systemie rezerwacji Usług.
18. Utwory – są to utwory, których autorskie prawa majątkowe przysługują wyłącznie
Joannie Franiak posługującej się także imieniem i nazwiskiem Asia Bobel, działającej
także pod pseudonimem „Doktor Miłość”. Usługodawca posiada ważną licencję do
korzystania z Utworów, która nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie.
Utworami są: wszystkie filmy z przeznaczeniem dla wykorzystania przez
Użytkowników, a znajdujące się na platformie kursowej, udostępnione dla Kursów
8 tygodni, Kursów 10 tygodni i Kursów Rocznych, materiały w postaci PDF
udostępnione na platformie kursowej, udostępnione dla Kursów 8 i 10 tygodni i
Kursów Rocznych oraz dla Kursów Coachingowych, Kursów Mentorskich i innych
Kursów Doktor Miłość dostępnych na Platformie kursowej. Utworami są filmy oraz
materiały w postaci tekstów udostępniane w Grupach Facebook „Doktor Miłość”,
filmy nadawane w czasie rzeczywistym na Facebook, Instagram, Youtube publicznie
przez Doktor Miłość.
19. Utwory Kursowe – są to utwory, których autorskie prawa majątkowe przysługują
wyłącznie Joannie Franiak posługującej się także imieniem i nazwiskiem Joanna
Bobel, działającej także pod pseudonimem „Doktor Miłość”. Usługodawca posiada
ważną licencje do korzystania z Utworów Kursowych, która nie jest ograniczona
czasowo, ani terytorialnie. Utworami Kursowymi są: wszystkie filmy z
przeznaczeniem dla wykorzystania przez Kursantów, a znajdujące się na platformie
kursowej, udostępnione dla Kursów 8 tygodni, Kursów 10 tygodni i Kursów
Rocznych, materiały w postaci PDF udostępnione na platformie kursowej,
udostępnione dla Kursów 8 tygodni, Kursów 10 tygodni i Kursów Rocznych.
20. Serwis Internetowy - serwis internetowy pod domeną doktormilosc.pl,
za pomocą, którego świadczone będą Usługi.
21. Sesja mentoringowa – jest to indywidualne spotkanie świadczone drogę
elektroniczną trwające maksymalnie do 120 minut prowadzone przez Mentora
metody Doktor Miłość według zasad i schematu Sesji mentoringowej metodą Doktor
Miłość organizowane dla Użytkownika za pomocą ogólnodostępnych systemów
komunikacji zdalnej.
22. Konsultacja coachingowa – jest to indywidualne spotkanie świadczone drogę
elektroniczną trwające maksymalnie do 45 minut prowadzone przez Coacha
metody Doktor Miłość według zasad i schematu Konsultacji coachingowej metodą
Doktor Miłość, organizowane dla Użytkownika za pomocą ogólnodostępnych
systemów komunikacji zdalnej.
23. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez
jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, poprzez przekaz danych na
indywidualne żądanie usługobiorcy(klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i
przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).
24. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
25. Coach – to osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat oraz ukończyła z wynikiem
pozytywnym Kurs metody Doktor Miłość i posiada stosowny certyfikat oraz znajduje
się na liście CoachówDoktor Miłość. Przy czym Coachowie metodyDoktor Miłość nie
wykonują zawodu, ani nie prowadzą psychoterapii, ani jakiejkolwiek innej terapii w
szczególności terapii, psychoanalizy i innych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022.2123 – tekst
jednolity z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.), przepisów
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U
2023.1516 tj.)), ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U.
2022 r. 168 – tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2022 r.), przepisów ustawy o
zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca
2021 r. (Dz.U. 2019. 1026, tj), przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej(Dz.U. 2021 r. 711 – tekstjednolity z dnia 16 kwietnia 2021r.)
oraz w rozumieniu jakichkolwiek innych przepisów dotyczących działalności
leczniczych, terapeutyczno-psychologicznych, psychologicznych lub
psychiatrycznych.Użyta nazwa „Coach”jest nazwą jedynie w rozumieniu potocznym.
26. Mentor – to osoba, która ukończyła osiemnaście lat oraz ukończyła z wynikiem
pozytywnym kurs prowadzony metodą „Doktor Miłość” i posługują się stosownym
Certyfikatem oraz znajdują się na liście Mentorów Doktor Miłość. Przy czym Mentor
metody Doktor Miłość nie wykonuje zawodu, ani nie prowadzi psychoterapii, ani
jakiejkolwiek innej terapii lub działalności w szczególności terapii, psychoanalizy i
innych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. 2022.2123 – tekst jednolity z uwzględnieniem zmian
obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.), przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U 2023.1516 tj.)), ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. 2022 r. 168 – tekst jednolity z dnia 25
stycznia 2022 r.), przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2021 r. (Dz.U. 2019. 1026, tj), przepisów
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 r. 711 – tekst
jednolity z dnia 16 kwietnia 2021r.) oraz w rozumieniu jakichkolwiek innych
przepisów dotyczących działalności leczniczych, terapeutyczno-psychologicznych,
psychologicznych lub Użyta nazwa „Mentor” jest nazwą jedynie w rozumieniu
potocznym.
27. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.


III.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem sieci Internet.
2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z
Regulaminem i zawartą Umową.
3. Świadczone Usługi mają charakter starannego działania i tylko w takim zakresie
Usługodawca ponosi odpowiedzialność. Usługi w tym także zawarta Umowa nie są
w rozumieniu prawa, ani w rozumieniu doświadczenia życiowego, ani zasad
współżycia społecznego umową rezultatu. Usługi mają charakter starannego
działania i tylko w takim zakresie Usługodawca ponosi ewentualną odpowiedzialność.
4. Usługi świadczone przez serwis https://doktormilosc.pl mają charakter nieodpłatny i
odpłatny oraz mają charakter dobrowolny. Użytkownik sam na zasadzie pełnej
dobrowolności podejmuje decyzję w zakresie świadczenia Usług na jego rzecz.
5. W ramach Usług Klient uzyskuje przede wszystkie informacje dotyczące zakresu
świadczonych Usług, odpłatności za Usługi lub informacje, które Usługi świadczone
są nieodpłatnie, możliwych form komunikacji, specyfiki Usług świadczonych
zdalnie, korzyści, ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa oraz inne informacje
zamieszczone w serwisie.
6. Usługodawca w ramach serwisu https://doktormilosc.pl świadczy przede wszystkim
Usługi w formie odpłatnych Kursów udostępnianych na Platformie kursowej,
których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z
aktualnym cennikiem danego Kursu, przy czym Usługodawca zastrzega prawo do
dokonywania zmian i aktualizacji cennika, o którym mowa w niniejszym ustępie.
7. W przypadku Kursów dostępne są materiały kursowe w postaci nagranych filmów
Video i materiałów zawierających tematykę poszczególnych lekcji w formie PDF.
8. Materiały udostępniane są na Platformie kursowej.
9. Usługodawca udostępnia materiał kursowy na czas trwania Kursu oraz 3 miesiące
po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu nie będzie dostępu do tych
materiałów.
10. Materiały kursowe udostępnione na Platformie kursowej Usługodawcy stanowią
własność Joanny Franiak, posługującej się także imieniem i nazwiskiem Joanna
Bobel działającej pod pseudonimem „Doktor Miłość”, której jako jedynej przysługują
autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe i które w rozumieniu ustawy
z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021r.
1062 – tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2021 r.) stanowią Utwory i są własnością
intelektualną autora, stworzoną w oparciu o Jej własną wiedzę i doświadczenie.
11. Usługodawca do Utworów posiada licencje nieograniczoną czasowo, ani
terytorialnie. Logo i znak towarowy „Doktor Miłość” jest własnością Joanny Franiak,
posługującej się także imieniem i nazwiskiem Asia Bobel, a Usługodawca posiada
 upoważnienie do posługiwania się nimi. Pseudonim „Doktor Miłość” stanowi dobro
osobiste w rozumieniu przepisów prawa.
12. W przypadku Kursów Usługodawca zapewnia dostęp do Grupy Facebook Doktor
Miłość dedykowanej dla Kursantów danej edycji Kursu 8 tygodni, 10 tygodni lub
Kursu Rocznego, gdzie odbywają się zajęcia w czasie rzeczywistym - live.
13. Udział w jakichkolwiek zajęciach w ramach Kursu jest dobrowolny, przy czym to
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne rezultaty jakie sobie
założył poprzez udział w Kursie.
14. Usługodawca nie ponosi w żadnym stopniu i w żadnej mierze odpowiedzialności za
rezultaty Użytkowników.
15. Żadna z Usług nie kończy się dla Użytkownika uzyskaniem dyplomu, zaświadczenia,
certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie Kursu i nie
stanowią żadnej podstawy prawnej i faktycznej do powoływania się gdziekolwiek
na ukończenie Kursów, czy skorzystanie z Usług.


IV.
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG
1. Do korzystania z Usług świadczonych na podstawie Regulaminu niezbędne jest
posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego tj.
komputera klasy PC, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki
internetowej, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania
umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku w szczególności messenger,
skype, zoom, Google meet lub innych oprogramowań, które zostaną wskazane przez
Usługodawcę.
2. Aby zrealizować Zamówienie Usługi niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę
konta elektronicznego (Adresu e-mail), który musi być kontem aktywnym.
3. Użytkownik musi posiadać także możliwość korzystania z Facebooka w telefonie lub
komputerze oraz mieć dostęp do messenger i te konta muszą być aktywne.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź
ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta
Usługobiorca, aktóre uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W przypadku
uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi z przyczyn technicznych nie
leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem
Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu
uiszczonej płatności.

V.
ZAWARCIEUMOWY
1. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówieniaw
sposób wskazany w Regulaminie, z chwilą otrzymania od Usługodawcy
potwierdzenia o dokonaniu opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną
pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Umowa zostaje zawarta do końca terminu
ważności Usługi.
2. Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego
niniejszego Regulaminu oraz akceptacją warunków Umowy.
3. W przypadku, kiedy Usługa zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie
Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na
rzecz Usługi płatności.
4. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi z wyłącznej winy Usługodawcy,
Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Usługi lub zwrot
pieniędzy, ale w zakresie proporcjonalnym do niewykorzystanej Usługi w stosunku
do tego co zostały przez niego wykorzystane.
5. Usługodawca umożliwia następujące tryby zawierania Umów:
a) z zachowaniem tradycyjnej formy pisemnej bez równoczesnej obecności stron
poprzez przesłanie Umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub,
b) bez zachowania formy pisemnej poprzez wymianę korespondencji e-mail z której
wynika, że Umowa o przesłanej treści do Użytkownika została przesłana, a
Użytkownik potwierdza, że akceptuje tę Umowę w całości wraz z ceną, co wynika z
wcześniejszego Zamówienia i że tym samym Umowa zostaje zawarta,
c) poprzez akceptację Umowy znajdującej się na stronie https://doktormilosc.pl. przy
wcześniejszym złożeniu Zamówienia,
d) poprzez akceptację Umowy i złożenie podpisu elektronicznego na Umowie w postaci e
– podpisu Autenti.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości zawierania Umów, w
szczególności ze względu na liczbę uczestników, formę i rodzaj Kursu mającego
stanowić przedmiot Umowy.
7. Po złożeniu Zamówienia i jego akceptacji dokonanej przez Usługodawcę,
Użytkownik obowiązany jest do zawarcia Umowy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania Umowy na adres e-mail podany podczas rejestracji na Platformie
kursowej i zakupu Kursu oraz dokonania płatności na rzecz Usługodawcy w
powyższym terminie.
8. Datą zawarciaUmowy jest data oznaczonaw Umowie lub jest datądokonanej akceptacji
przez Użytkownika.
9. Realizacja Usługi następuje zgodnie z terminem określonym w Umowie lub zgodnie
z opisem Usługi zawartym w Serwisie internetowym. Warunkiem rozpoczęcia
świadczenia Usługi jest dokonanie akceptacji Regulaminu, dokonanie płatności oraz
zawarcie Umowy. Poprzez dokonanie płatności rozumie się wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy, chyba, że świadczenie danej Usługi
nie wymaga zawarcia Umowy. W tym przypadku warunkiem rozpoczęcia
świadczenia Usługi jest akceptacja Regulaminu i dokonanie płatności. W przypadku
Usługi bezpłatnej warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usługi jest
akceptacja Regulaminu.
10. W przypadku, gdy realizacja Umowy jest uzależniona od dokonania przez
Usługobiorcę przedpłaty, zaliczki, zadatku, Usługodawca wstrzymuje wykonanie
Usługi do momentu otrzymania płatności w sposób wskazany w Umowie.
11. W przypadku zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego,
Użytkownik wybiera konkretną dostępną Usługę oraz wypełnia formularz
Zamówienia. Po dokonanej akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę za pomocą
przycisku „Zamawiam i płacę” dokonuje płatności na wskazany rachunek bankowy
Usługodawcy, dokonuje akceptacji Regulaminu i zawiera Umowę zgodnie z jednym
z wariantów przewidzianych w Regulaminie.


VI.
OGÓLNE WARUNKI KURSÓW
1. Obecnie są dostępne dla Użytkowników następujące rodzaje Kursów: Kurs 10
tygodni, Kurs Roczny, przy czym warunkiem udziału w Kursie Rocznym jest odbycie
i ukończenie Kursu 8 lub 10 tygodni.
2. Kursy, o których mowa powyżej, są Kursami płatnymi według cennika
obowiązującego dla danej edycji Kursu, przy czym Usługodawca zastrzega sobie
prawo zmiany ceny dla kolejnych edycji Kursów.
3. W Kursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie
będące osobami prawnymi, których ustawa przyznaje zdolność prawna, które
korzystają z Usług oferowanych w ramach serwisu na Platformie kursowej.
4. Kursy odbywają się zgodnie z harmonogramami stworzonymi odrębnie dla Kursu 10
tygodni i Kursu Rocznego indywidualnym dla każdej edycji Kursu.
5. Kurs 10tygodnitrwa co dozasady10 tygodni kursowych z możliwością przedłużenia
terminu jego trwania przez Usługodawcę dla całej edycji Kursu, jeśli będzie
zachodziła taka konieczność. Kurs jest realizowany na rzecz Użytkowników za
pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy kursowej i innych
środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez utworzoną zamkniętą
Grupę Facebook dedykowaną dla poszczególnych Kursów 10 tygodni.
6. Kurs Roczny trwa co do zasady 52 tygodnie kursowe z możliwością przedłużenia
terminu jego trwania przez Usługodawcę dla całej edycji Kursu, jeśli będzie
zachodziła taka konieczność. Kurs jest realizowany na rzecz Użytkowników za
pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy kursowej i innych
środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez utworzoną zamkniętą
Grupę Facebook dedykowaną dla poszczególnych Kursów Rocznych.
7. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany terminu rozpoczęcia Kursu lub
odwołania Kursu z uzasadnionych powodów w tym, gdy ilość Kursantów danej
edycji Kursu będzie poniżej 300 osób w Kursie 10 tygodni lub 200 osób w Kursie
Rocznym, w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Kursu. W takim
przypadku Usługodawca zwróci wpłacone przez Klienta pieniądze w wysokości w
jakiej dokonał tej wpłaty, chyba, że zostanie wyznaczony nowy termin Kursu i
wówczas dokonane płatności zaliczane są na poczet Kursu, który rozpocznie się z
nowym terminem.
8. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany terminu Kursu lub odwołania Kursu z
przyczyn losowych oraz z powodu siły wyższej w terminie najpóźniej na 24 godziny
przed rozpoczęciem Kursu, chyba, że przekazanie takich informacji nie będzie
możliwe z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. W takim przypadku
Usługodawca zwróci wpłacone przez Klienta pieniądze w wysokości w jakiej
dokonał tej wpłaty, chyba, że zostanie wyznaczony nowy termin Kursu i wówczas
dokonane płatności zaliczane są na poczet Kursu, który rozpocznie się z nowym
terminem.
9. W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn
nieleżących po stronie Usługodawcy, a nie wyznaczono nowego terminu Kursu,
Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty w
części dotyczącej niezrealizowanego Kursu bez prawa do kierowania i skutecznego
roszczenia wobec Usługodawcy w zakresie przewyższającej należną cenę
Użytkownikowi z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
10. W przypadku spełnienia warunków rozpoczęcia Kursu przez Użytkownika
otrzymuje dostęp do Platformy kursowej. I może uczestniczyć w Kursie.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym i w takim trybie wykluczenia Użytkownika z udziału w Kursie,
którego zachowanie narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, utrudnia prowadzenie
Kursu, gdy Użytkownik zachowuje się w sposób obraźliwy, arogancki, używa wobec
pozostałych Użytkowników, Mentorów, Coachów, Usługodawcy lub Doktor Miłość
słów powszechnie uznanych za obelżywe, narusza zasady dotyczące zachowania
poufności, narusza postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych w
zakresie Utworów, naruszy dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy,
Mentorów, Coachów lub Doktor Miłość. Takie uprawnienie dotyczące
wypowiedzenia Umowy przysługuje Usługodawcy także w przypadku, gdy Kursant
wypowiada się lub pisze negatywnie na temat Kursu, Doktor Miłość, Mentorów,
Coachów i innych Użytkowników w przestrzeni publicznej w jakimkolwiek medium
jak również w innych kursach, grupach kursowych, grupach zamkniętych, grupach
otwartych, szkoleniach lub grupach prowadzących działalność tożsamą lub podobną
do prowadzonej przez Doktor Miłość w Kursie.
12. W czasie trwania Kursu Użytkownik zobowiązuje się do nieuczestniczenia w
grupach kursowych, grupach zamkniętych, grupach otwartych, szkoleniach i innych
kursach lub grupach prowadzących działalność tożsamą lub podobną do
prowadzonej przez Usługodawcę w Kursie.
13. W przypadku wcześniejszego uczestnictwa w innych kursach, grupach,
zamkniętych, grupach otwartych lub szkoleniach, o których mowa w Regulaminie
Użytkownik zobowiązuje się, że zrezygnuje z udziałów w powyższym w terminie 2
dni roboczych od dnia rozpoczęcia Kursu, a jeśli z tytułu rezygnacji powstałaby
jakakolwiek szkoda po stronie Użytkownika, Użytkownik przyjmuje to wyłącznie na
własne ryzyko i odpowiedzialność oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym
zakresie w stosunku do Usługodawcy lub Doktor Miłość.
14. W przypadku, gdyby pomimo zobowiązania, o którym mowa w ust. 12 i 13
Użytkownik będzie uczestniczył w innych grupach kursowych, grupach
zamkniętych, grupach otwartych, szkoleniach i innych kursach lub grupach
15
prowadzących działalność tożsamą lub podobną do prowadzonej przez
Usługodawcę w Kursie, wówczas Usługodawca będzie mógł wypowiedzieć Umowę
w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Udział w Kursie
i zawarta Umowa nie stanowi Umowy o dzieło i nie powoduje, że Usługodawca
spowoduje powstanie po stronie Użytkownika jakiegokolwiek rezultatu. Po stronie
Usługodawcy jest to tylko staranne działanie i nie ponosi on żadnej
odpowiedzialności w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów przez
samego Użytkownika.
15. Praca w Kursie jest samodzielną pracą każdego Użytkownika, a Kurs ma charakter
jedynie edukacyjny, doradczy, coachingowo - mentoringowy , przy użyciu narzędzi
i metod udostępnianych w Kursie przez Usługodawcę i prowadzony jest w sposób
opisany w Preambule niniejszego Regulaminu.
16. W ramach Kursów Użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów znajdujących się na
Platformie kursowej, dostęp do zamkniętej Grupy Facebook dedykowanej dla
poszczególnych edycji Kursów.
17. Podczas trwania Kursów, Użytkownik może korzystać płatnie z Sesji mentoringowej
i Konsultacji coachingowej , które są płatne dodatkowo niezależnie od ceny kursu.
W Kursie Rocznym Użytkownikowi przysługują bezpłatne Sesje mentoringowe oraz
bezpłatne Konsultacje coachingowe. Zasady oraz ilość bezpłatnych Usług, o których
mowa powyżej, każdorazowo określa Umowa.
18. Podczas trwania Kursów Rocznych po wyczerpaniu limitu bezpłatnych usług, o
których mowa w Regulaminie i Umowie, Użytkownik może odbywać kolejne Sesje
mentoringowe, Konsultacje coachingowe, przy czym są one dodatkowo płatne
zgodnie z obowiązującym cennikiem w tym zakresie.
19. Podczas trwania Kursów Rocznych każdemu z Użytkowników zostaje przydzielony
Mentor i Coach. O przydziale Mentora i Coacha decyduje Doktor Miłość. Użytkownik
nie ma prawa do podejmowania decyzji o przydziale Mentora i Coacha, ani
samodzielnie dokonywać zmiany Mentora i Coacha.
20. Wtrakcie trwania Kursu w każdym czasie może nastąpić zmiana Mentora i/ lub Coacha,
o tym w każdym przypadku decyduje DoktorMiłość.
21. Po zakończeniu Kursu, Usługodawca nie wystawia żadnych zaświadczeń,
certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających ukończenie Kursu i
Użytkownikowi w tym zakresie nie przysługuje żadne roszczenie.
22. Udział w Kursie jest dobrowolny i odbywa się jedynie na własną odpowiedzialność
Użytkownika, w tym także w zakresie stanu zdrowia Użytkownika. Kurs nie
zastępuje żadnego leczenia oraz terapii, psychoterapii w rozumieniu przepisów
prawa, a w przypadku przerwania leczenia lub terapii, psychoterapii przez
Użytkownika, czyni on to wyłącznie na własną odpowiedzialność i Usługodawca lub
Doktor Miłość nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.


VII.
PŁATNOŚCI
1. Usługi płatne są świadczone zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na
stronie Serwisu Internetowego https://doktormilosc.pl. Koszt Usługi zależy od
jej formy.
2. Usługi płatne dokonywane mogą być przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy
Usługodawcy, bądź za pomocą systemu płatności PayU lub Paypal. W przypadku
płatności poprzez serwis PayU lub Paypal Użytkownik powinien dodatkowo
zaakceptować regulamin wyżej wymienionych serwisów.
3. Usługobiorca dokonując płatności za pomocą systemu płatności PayU lub Paypal,
wyraża zgodę na obciążenie go przez Usługodawcę kwotą prowizji pobieraną przez
PayU lub Paypal w ramach dokonania płatności.
4. Kwota wynagrodzenia za świadczoną przez Usługodawcę Usługę jest kwotą brutto.
5. Usługobiorca na podstawie cennika dostępnego na stronie Serwisu
Internetowego doktormilosc.pl może wybrać płatność jednorazową lub
ratalną.
6. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik
powinien dokonać następujących czynności: a) wybór Kursu na Platformie
KURSOWEJ Usługodawcy; b) dodanie Kursu do Koszyka poprzez kliknięcie
przycisku „KUP TERAZ”; c) wybór rodzaju Opłaty; d) złożenie Zamówienia
poprzez użycie przycisku
„ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
7. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia
Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w
drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany
w trakcie rejestracji.
8. W trakcie Kursu Kupujący ma możliwość skorzystania z dodatkowych usług
Usługodawcy według ustalonego cennika, które określone są w cenniku, a także tych
o których mowa w Regulaminie.
9. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu
Usługi. Płatność powinna być dokonana w ciągu 48 godzin od momentu złożenia
Zamówienia, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca
nie ma obowiązku świadczenia Usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie
płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania.
10. Usługę uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym
Usługodawcy.
11. Usługodawca wystawi paragon fiskalny obejmujące uiszczone wynagrodzenie za
Usługę lub na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT. Klient chcący otrzymać taki
dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i
nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być
zgłoszona w momencie zakupu na Platformie kursowej. Faktura zostanie niezwłocznie
dostarczona na adres email podany podczas rejestracji na Platformie kursowej.
12. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik oświadcza, że odbiorze
paragon z siedziby firmy osobiście w terminie do 14 dni od daty zakupu. Po upływie
tego terminu Sprzedający nie będzie dłużej archiwizował paragonu.
13. W przypadku zakupu Kursu w formie płatności ratalnej, Usługobiorca który po
opłacaniu pierwszej raty, nie opłaci kolejnych rat wynikających z cennika
dostępnego na stronie https://doktormilosc.pl, zostanie obciążony całością opłaty
za Kurs, a w przypadku zalegania z płatnością w postaci dwóch rat sprawa
zostanie przekazana do windykacji, a Umowa zostanie wypowiedziana w trybie
natychmiastowy.
14. W przypadku opóźnienia w zapłacie za Usługę Usługodawca jest uprawniony
żądania od Klienta zapłaty odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie oraz
obciążenia Klienta zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 EUR tytułem
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013
poz. 403 z póżn.zm.)


VIII.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podaniaprzyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie w terminie
14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, jednakże przed rozpoczęciem korzystania z
Usługi.
3. Za rozpoczęcie korzystania z Usługi uznaje się pierwsze zalogowanie się do
systemu kursowego.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem
zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331) oraz inne przepisy
odnoszące się w tym zakresie do Konsumentów.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta uznaje się, że Umowa nie
została zawarta z Konsumentem, a Usługodawca zostaje zwolniony ze swoich
zobowiązań. Płatności, które zostały dokonane na rzecz Usługodawcy zostaną
zwrócone w takiej samej formie i wysokości jakie zostały wpłacone przez
Konsumenta. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia
od Umowy.


IX.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca:
a) w zależności od charakteru zawartej Umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz
Usługobiorcy Usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami Regulaminu,
b) w ramach zawartej Umowy nie ma obowiązku świadczenia Usług o charakterze
odpłatnym, w przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę zapłaty,
c) w ramach zawartej Umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług w
przypadku przekazywania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub
obraźliwym, w przypadku naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika lub
wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej,
d) ma prawo do zablokowania konta Usługobiorcy, który łamie którekolwiek z
postanowień Regulaminu, Umowy lub przepisówprawa,
e) ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą
obowiązywały od momentu ich umieszczenia w serwisie, a także ma prawo do
zmiany postanowień Umowy.
2. Usługobiorcy przysługuje:
a) prawo do świadczenia na swoją rzecz Usług zgodnie Umową i
postanowieniami Regulaminu,
b) prawo złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
c) do odstąpienia od Umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d) prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych osobowych
przekazanych przez niego Usługodawcy,
e) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody
Usługodawcy w formie pisemnej.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości
lub fragmentów Usług świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość
intelektualną Usług, każda forma upubliczniania wymaga każdorazowo uzyskania
pisemnej zgody Usługodawcy.
4. Usługobiorca/Klient ma prawo do korzystania z materiału kursowego na własny
użytek w trakcie trwania kursu oraz 3 miesiące po jegozakończeniu.


X.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi i brak
możliwości dostępu do Usługi z przyczyn wynikających z siły wyższej oraz przyczyn
niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu
Internetowego z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń
technicznych.
3. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy osiągnięcia założonego przez niego
skutku związanego z tematyką Usługi. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny
za sposób, w jaki korzysta z Kursu.
4. Osoby decydujące się na uczestnictwo w Kursie a będące w trakcie psychoterapii,
leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są
proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed
skorzystaniem z oferty serwisu https://doktormilosc.pl . W przypadku pogorszenia się
w jakikolwiek stanu zdrowia Użytkownika, Usługodawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Uczestnicy Kursu świadczonego za pośrednictwem serwisu oświadczają, iż
rozumieją, że nie zastępują one jakiekolwiek formy psychoterapii, leczenia
medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny, doradczy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwość stosowania podanych
metod. Branie udziału w Kursie odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

XI.
DANE OSOBOWE
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") oraz krajowymi przepisami
wykonawczymi do RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych są dostępne w Serwisie w Polityce Prywatności.
2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników danych
osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu realizacji Umowy, korzystania z określonych Usług i korzystania
konta Użytkownika.
3. Dane osobowe Klienta będą używane wyłącznie w celach przetwarzania i
realizacji Umowy.
4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz uzupełniania.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
imienia i nazwiska dla potrzeb realizacji Umowy, a w szczególności dla potrzeb
przeprowadzania transmisji on-line, powtórek transmisji on-line oraz na potrzeby
działań marketingowych organizowanych przez Usługodawcę oraz wyraża zgodę na
powierzenie danych osobowych Coachom oraz Mentorom.
6. Usługodawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Mentorów i/ lub Coachów tylko i wyłącznie
w celu wykonywaniem Sesji mentoringowej i Konsultacji coachingowej. Zakres
przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko Klienta,
miejscowość zamieszkania, dane dotyczące przez Klienta w ankiecie obejmujące
stan cywilny, informacje dotyczące chorób i leczenia się przez Klienta, przy czym te
ostatnie dane są dobrowolnie podawane przez Klienta.
8. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych.

XII.
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE, AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE, ZNAK
TOWAROWY, LOGO I PSEUDONIM „DOKTOR MIŁOŚĆ”.
1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, a także know-how oraz
przedstawione w Kursie metody oraz wszelkie Utwory do których ma dostęp
Użytkownik stanowią wyłączną własność Joanny Franiak używającej także imienia i
nazwiska Asia Bobel, działającej pod pseudonimem Doktor Miłość, a Usługodawca
posiada licencję do tego co zostało wskazane powyżej. Joannie Franiak przysługują
autorskie prawa osobiste, które są nieprzenoszalne w żadnym zakresie zgodnie z
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83
z późn. zm).
2. Wszelkie materiały oraz Utwory objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn.
zm), a autorskie prawa majątkowe przysługują jedynie Joannie Franiak.
3. Wszelkie zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki,
logotypy) zamieszczone w serwisie https://doktormilosc.pl są własnością
Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli.
Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy lub Doktor
Miłość jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn.
zm.).
4. Wykorzystanie tego przez Użytkownika z naruszeniem prawa, Regulaminu oraz
Umowy skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną lub karną.
5. Materiały w postaci PDF stanowią własność Użytkownika w momencie rozpoczęcia
Kursu i udostępnienia tych materiałów, ale jest to jedynie własność egzemplarza. Na
Użytkownika nie przechodzą autorskie prawa majątkowe, ani nie zostają
Użytkownikowi udzielone żadne licencje, dalsze licencje, ani sublicencje w zakresie
o którym mowa powyżej.
6. Wszelkie materiały i Utwory, o których mowa w Regulaminie i Umowie mogą być
jedynie wykorzystane przez Użytkownika na jego prywatny użytek bez możliwości
kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, upubliczniania, kopiowania,
tłumaczenia na języki obce, przekazywania osobom trzecim.
7. W zakresie znaku towarowego – Doktor Miłość” oraz logo „Doktor Miłość”
Użytkownik nie ma prawa posługiwania się nimiwjakikolwiek sposób, nie ma prawa
ich kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, przekazywania osobom
trzecim, bowiem naruszenie tych zasad byłoby naruszeniem przepisów w zakresie
ochrony własności intelektualnej oraz naruszałoby dobra osobiste Joanny
Franiak lub Usługodawcy. Te same zasady dotyczą zakazu posługiwania się
pseudonimem używanym przez Joannę Franiak w postaci „Doktor Miłość”. Znak
towarowy „Doktor Miłość” jest prawnie chroniony w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej, bowiem został zarejestrowany jako znak towarowy w Urzędzie Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
8. W przypadku, gdy zajęcia z Uczestnikami odbywają się za pośrednictwem Facebook
w grupie zamkniętej, Zoom lub poprzez jakąkolwiek inną platformę lub przy użyciu
jakiegokolwiek innego oprogramowania Użytkownik nie może pobierać, kopiować,
usuwać z grupy lub zamieszczać gdziekolwiek w przestrzeni publicznej,
przestrzenia zamkniętej w postaci innych grup, lub publikować w jakikolwiek inny
sposób. W przypadku naruszenia tego zakazu, Umowa z Użytkownikiem zostanie
wypowiedziana w trybie natychmiastowym, Użytkownik w takim trybie zostanie
usunięty z Kursu, a dodatkowo zostanie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w
wysokości 25.000,00 zł w terminie 7 dni od doręczenia tego wezwania. Wezwanie
będzie doręczone na adres mailowy Użytkownika. Niezależnie od kary umownej
określonej powyżej Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych, przewyższającego wysokość tej kary umownej.
9. W przypadku, gdyby Użytkownik dopuści się naruszenia zakazu, o którym mowa
powyżej, wówczas wszelkie roszczenia osób trzecich będą kierowane do
Użytkownika, a Usługodawca w tym zakresie nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
XIII.
ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI PRAWO DO WIZERUNKU.
1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie Usług, a w
szczególności w zakresie informacji które pozyskał w trakcie Kursów o stosowanych
metodach, Sesjach mentoringowych, Konsultacjach coachingowych, uzyskanych
narzędziach do pracy w Kursie i wszystkich innych, również tych, które stanowią
Utwory.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich
informacji, które pozyskał w trakcie Kursu o innych Użytkownikach. Obowiązek
zachowania poufności jest nieograniczony czasowo, ani terytorialnie.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy zostało to w sposób
wyraźny uzgodnione z Usługodawcą lub Doktor Miłość.
4. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji:
a) które zostały przeznaczone do opublikowania na podstawie pisemnej zgody
Usługodawcy,
b) które zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem od osób trzecich,
niezwiązanych obowiązkiem zachowania poufności,
c) których ujawnienie jest wymagane prawem lub leży w interesie Usługodawcy.
5. W przypadku udziału Użytkownika w materiałach reklamowych Usługodawcy lub
Doktor Miłość w jakiejkolwiek formie byłyby one publikowane Usługodawca lub
Doktor Miłość uzyskują prawo na czas nieokreślony do posługiwania się
wizerunkiem Użytkownika.
6. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na czas nieokreślony na
udostępnienie swojego wizerunku i na korzystaniu z wizerunku Użytkownika na
czas prowadzonych Kursów oraz umieszczenie w serwisie internetowym
https://doktormilosc.pl., a także w mediach społecznościowych będących częścią
serwisu internetowego https://doktormilosc.pl .
7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku poprzez publikację zdjęć Użytkownika, poprzez
retransmisję on-line w Internecie, publikowaniem nagrań i filmów z udziałem
Użytkownika w celach promocyjnych, edukacyjnych, marketingowych i do
wykorzystania w innych kursach.
8. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przy wizerunku także imienia i nazwiska
Niniejsza zgoda jest wyrażona na czas trwania projektu „Doktor Miłość” i nie jest
ograniczona terytorialnie.
9. Zgoda dotycząca publikacji wizerunku dotyczy wszelkich materiałów związanych z
realizacją Umowy. Do tego nie jest wymagana odrębna akceptacja Użytkownika.
10. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania. Niniejsza zgoda jest wyrażona na czas trwania projektu „Doktor
Miłość” i nie jest ograniczona terytorialnie.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że użycie wizerunku Użytkownika będzie się
odbywało w sposób powszechnie uznany za etyczny, przestrzegając przy tym
obowiązujących przepisów prawa.
12. Kursant w każdym czasie ma prawo do cofnięcia zgody na udostępnianie wizerunku.
W takim przypadku zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie i doręczyć
Usługodawcy.


XIV.
 REKLAMACJA
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w
terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy przez Usługodawcę.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną
na adres administracja@doktormilosc.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.
4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę
oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu
w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
6. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwość stosowania
podanych metod, stan psychiczny i fizyczny Klienta przed, w trakcie i po ukończeniu
kursu. Branie udziału w kursie odbywa się na własną odpowiedzialność i za zgodą
swoich lekarzy. W związku z powyższym reklamacje z tego tytułu nie będą
uwzględniane.
7. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


XV.
NIEDOZWOLONE NAŚLADOWNICTWO
1. W przypadku, gdy Klient jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca będzie naśladował
w sposób niedozwolony z przepisami prawa Usługodawcę lub Doktor Miłość w
szczególności w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie, wówczas będzie to
stanowiło niedozwolone naśladownictwo.
2. Niedozwolonym naśladownictwem w szczególności będzie:
a) prezentowanie przez Klienta w dowolny sposób treści jako swoich, stanowiących
metody pracy Usługodawcy lub Doktor Miłość, a pozyskanych w ramach Kursu, Sesji
mentoringowej lub Konsultacji coachingowej lub jakikolwiek inny sposób bez
wyraźnej zgody Usługodawcy lub Doktor Miłość,
b) wprowadzanie w błąd co do tożsamości treści poprzez prezentowanie ich jako
swoich, a pozyskanych z materiałów, filmów, lub w inny sposób prezentowanych w
ramach Kursu, którego jest lub był uczestnikiem, lub pozyskanych w jakikolwiek
inny sposób, nie będąc uczestnikiem Kursów,
c) kopiowanie, reprodukowanie treści, lub prezentowanie w jakikolwiek inny sposób,
choćby poprzez ustny przekaz metodologii pracy lub tym podobnych pozyskanych
w Kursie, jako swoich bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Doktor Miłość,
d) korzystanie w niedozwolony sposób z renomy i pozycji na rynku Usługodawcy lub
Doktor Miłość związanych z Kursem i stosowanymi w tym Kursie metodami pracy z
Kursantami,
e) wykorzystywanie pozyskanej wiedzy w Kursie jako swojej własnej i prezentowanie
jej w dowolny sposób, lub pozyskanej wiedzy w jakikolwiek inny sposób nie będąc
uczestnikiem Kursów,
f) inne działania, stanowiące niedozwolone naśladownictwo z naruszeniem przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym lub innym obowiązującym przepisom.
3. Klient oświadcza, iż posiada stosowną wiedzę i w pełni rozumie, że niedozwolone
naśladownictwo jest zachowaniem nagannym, nieuczciwym, a także sprzecznym z
prawem i z dobrymi obyczajami.
4. Zakaz niedozwolonego naśladownictwa obowiązuje nie tylko w okresie trwania
Kursu, ale także przez czas nieograniczony po zakończeniu Kursu, a dla osób nie
będących uczestnikami Kursów, zakaz ten obowiązuje także przez czas
nieograniczony.
5. W przypadku, gdy Usługodawca lub Doktor Miłość stwierdzą naruszenie, o którym
mowa w niniejszym Regulaminie będącym niedozwolonym naśladownictwem, będą
mogli według własnego wyboru:
a) wezwać Klienta do zaniechania naruszeń, wezwanie może mieć formę pisemną lub
ustną,
b) wezwać do przeprosin Usługodawcy lub Doktor Miłość, wezwanie może mieć
formę pisemną lub ustną,
c) wezwać do zapłaty kary umownej w wysokości 20.000,00zł,
d) lub skorzystać z innych środków prawnych, które będą miały
zastosowanie w przypadku danego naruszenia.
6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę lub Doktor Miłość
niedozwolonego naśladownictwa Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
Usługodawca wezwie Klienta do zapłaty kary umownej w terminie
określonym w tym wezwaniu.
7. Niezależnie od dochodzenia zapłaty kary umownej, niezależnie, czy będzie
dochodzona w całości lub w części od Klienta, Usługodawca będzie mógł dochodzić
także odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadach ogólnych w wysokości
przewyższającej karę umowną.
8. Gdy Klient przekaże osobie trzeciej w jakikolwiek sposób informacje, materiały,
metodykę pracy z Kursu, oprócz naruszenia zasad poufności, tajemnicy
przedsiębiorstwa Usługodawcy, będzie ponosił odpowiedzialność za działania
osoby trzeciej prowadzonych na podstawie powyższego, jak za własne działania.


XVI.
ZAWIADOMIENIE O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
1. W przypadku pozyskania przez Klienta, Kursanta, Mentora, Coacha wiedzy o
uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa ściganego z urzędu zostanie
powiadomiona o powyższym właściwa jednostka Prokuratury lub właściwa
jednostka Policji.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o zaistnieniu przestępstwa ściganego z
urzędu, osoby o których mowa powyżej, pełną wiedzę pozyskaną w wyżej
wymienionym zakresie niezwłocznie przekażą do Usługodawcy lub Doktor Miłość,
abyUsługodawca lub Doktor Miłość mogli powiadomić organy wskazane w ust. 1.
3. Osoba, która pozyskała wiedzę, o której mowa powyżej, ma obowiązek przekazać te
informacje w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego punktu.
4. Do kategorii przestępstw ściganych z urzędu należą czyny opisane w Kodeksie
Karnym lub innych obowiązujących ustawach uznane jako przestępstwa ścigane z
urzędu.
5. Przestępstwa ścigane z urzędu to najcięższe przestępstwa oraz takie, które naruszają
interes społeczny.
6. Do kategorii przestępstw ściganych z urzędu zalicza się w szczególności:
a) zabójstwo,
b) gwałt,
c) pobicie,
d) ciężki uszczerbek na zdrowiu,
e) naruszenie czynności narządów ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia na
czas powyżej 7 dni,
f) rozbój,
g) kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze,
h) korupcja,
i) kazirodztwo,
j) czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia; pornografia z udziałem
małoletniego,
k) prezentacja i rozpowszechnianie pornografii,
l) przymuszanie do prostytucji,
m) stręczycielstwo, sutenerstwo,
n) rozpijanie małoletniego,
o) znęcanie się fizyczne lub znęcanie się psychiczne,
p) porzucenie nieporadnego,
q) uprowadzenie nieporadnego lub małoletniego,
r) kradzież z włamaniem,
s) kradzież,
t) przywłaszczenie mienia,
u) kradzież, w tym energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z
automatu bankowego
v) narażenie na niebezpieczeństwo,
w) zmuszanie przemocą lub groźbą bezprawną osoby do określonego zachowania,
x) naruszenie miru domowego,
y) niealimentacja – jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie
rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną,
z) zniszczenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu/ów,
aa) i inne, jeżeli są przestępstwami ściganymi urzędu.
7. W przypadku pozyskania wiedzy przez Klienta, Kursanta, Mentora, Coacha o
uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego
decyzja o powiadomieniu o powyższym właściwej jednostki Policji lub jednostki
Prokuratury ostatecznie zostanie podjęta przez Usługodawcę lub Doktor Miłość.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o zaistnieniu przestępstwa ściganego na
wniosek pokrzywdzonego, osoby o których mowa powyżej, pełną wiedzę pozyskaną
w wyżej wymienionym zakresie niezwłocznie przekażą do Usługodawcy lub Doktor
Miłość, aby Usługodawca lub Doktor Miłość mogli zdecydować, czy powiadamiają
właściwą jednostkę Policji lub Prokuratury.
9. Osoba, która pozyskała wiedzę, o której mowa powyżej, ma obowiązek przekazać te
informacje w sposób wskazany powyżej.
10. Do kategorii przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego należą czyny
opisane w Kodeksie Karnym lub w innych obowiązujących ustawach uznane jako
przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
11. Do przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego zalicza się w szczególności:
a) inny uszczerbek na zdrowiu, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa,
b) narażenie na niebezpieczeństwo, gdy sprawca czynu działa nieumyślnie,
c) narażenie na zarażenie wirusem HIV,
d) wypadek, polegający na naruszeniu zasad w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym
jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa,
e) groźba karalna,
f) uporczywe nękanie,
g) utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jejzgody,
h) uchylanie się od alimentów,
i) kradzież, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa,
j) kradzież z włamaniem, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa,
k) przywłaszczenie, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa,
l) i inne jeżeli są przestępstwami ściganymi na wniosek pokrzywdzonego
12. W przypadku pozyskania przez Klienta, Kursanta, Mentora, Coacha wiedzy o
uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego osoba,
która tę wiedzę pozyskała ma obowiązek niezwłocznie przekazać tę wiedzę do
Usługodawcy lub Doktor Miłość.
13. Usługodawca lub Doktor Miłość podejmą decyzję, czy powiadomić o posiadanej wiedzy
osobę pokrzywdzoną, jeśli osoba pokrzywdzona jest znana i jeśli Usługodawca lub
Doktor Miłość posiadają dane wystarczające do dokonania takiego powiadomienia
14. Do kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego należą czyny opisane
w Kodeksie Karnym lub w innych obowiązujących ustawach uznane jako
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.
15. Do przestępstw zaliczanych do ściganych z oskarżenia prywatnego należą w
szczególności:
a) naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej
niż 7 dni,
b) zniesławienie,
c) zniewaga,
d) naruszenie nietykalności cielesnej,
e) i inne jeżeli są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego.
16. Te same procedury w odniesieniu się do przestępstw ściganych z urzędu, ściganych
na wniosek pokrzywdzonego, ściganych z oskarżenia prywatnego, o których mowa
powyżej dotyczą także wiedzy pozyskanej w zakresie popełnienia przestępstwa
bezpośrednio od ich sprawców będących Klientami, Kursantami, Mentorami,
Coachami.
17. W zakresie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa zarówno
Klientów, Kursantów, Mentorów,, Coachów, Usługodawcy, Doktor Miłość nie
obowiązują żadne zasady związane z zachowaniem tajemnicy lub poufności oraz
zasady związane z ochroną danych osobowych.


XVII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach
Serwisu Internetowego https://doktormilosc.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym
terminie i w dowolnym zakresie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik
zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie
internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie
dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu
poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email
wskazany podczas rejestracji.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w
Serwisie Internetowym https://doktormilosc.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności
przepisy: Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.). W sprawach nie uregulowanych w
niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi, strony
zobowiązują się rozstrzygać na drodze sądowej, sądu właściwego dla siedziby
Usługodawcy.
6. Strony poddają rozstrzygnięcie spraw spornych sądom polskim. Sądem właściwym
do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy sąd powszechny w
Białymstoku. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie
pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie
można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy
prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjamibyłoby właściwewprzypadku braku
wyboru.
7. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych
metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, ugód
sądowychi ugód pozasądowych, lub sądu polubownego. Niezależnie od powyższego
Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) Rzecznika
Konsumenta. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na
stronie internetowej Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Zasady dotyczące zamawiania Sesji mentoringowej, Konsultacji coachingowej oraz
wszelkie inne postanowienia z tym związane określa Regulamin korzystania z usługi
Booksy.
9. Dotychczas obowiązujący Regulamin traci moc w momencie wejścia w życie
niniejszego Regulaminu.

Załącznik:
Oświadczenie
Imię i Nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
I. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie przez Radosława Bobel
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW
BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka,
identyfikującego się numerem NIP: 5432069900, REGON: 386748908 moich danych
osobowych, w tym danych stanowiących informacje szczególnej kategorii (danych
wrażliwych) w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 RODO2
II. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody3 na przetwarzanie danych, o których mowa w
punkcie I, w celu udziału w Kursie. Wiem, że podanie danych wrażliwych jest
dobrowolne i może okazać się pomocne dla udziału w Kursie.
III. Ankieta stanowi Załącznik do Oświadczenia i stanowi integralną część.
(podpis osoby składającej oświadczenie)
1 Niepotrzebne skreślić w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane osobiście przez
składającego oświadczenie. Natomiast w przypadku zaznaczenia pola „Akceptuję”
oznacza akceptację w całości Oświadczenie wraz z wypełnioną Ankietą.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 17 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
3 Tak jak punkt 1 i 2.
32
Informacje o przetwarzaniu danych na podstawie art. 13 RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym danych wrażliwych jest
Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US
RADOSŁAW BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka,
identyfikującego się numerem NIP: 5432069900, REGON: 386748908.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub na adres email: biuro@doktormilosc.pl
3. Pani/a dane będą przetwarzane w związku z udziałem w Kursie w tym dane
wrażliwe będą przetwarzane w zakresie udziału w Kursie na podstawie Pani/a
zgody (art.6 ust.1 lit. a – RODO).
4. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce przed jej wyrażeniem.
5. Podanie danych wrażliwych jest dobrowolne.
6. Pani/a dane wrażliwe mogą być udostępnione Joannie Franiak, posługującej się
imieniem i nazwiskiem Asia Bobel lub DoktorMiłość,
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres udziału w Kursie lub
na czas posiadania zgody na przetwarzanie tych danych.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawienia). Przysługuje Pani/u prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani na podstawie tych danych nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Więcej informacji w polityce prywatności.

Akceptuję