Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod domeną „www.doktormilosc.pl” jest Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka,  identyfikujący się numerem NIP: 5432069900, REGON: 386748908.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest obowiązkiem każdego Usługobiorcy.
 5. Z usług oferowanych przez serwis mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynników prawnych i pełnoletnie. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych.
 6. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu. W przypadku, gdyby okazało się, że nie nastąpiła akceptacja Regulaminu, wówczas Usługobiorca nie będzie mógł korzystać z usług.

II.

DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

    1. Adres e-mail - oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
    2. Administrator danych osobowych - jest nim Usługodawca tj. Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka,  identyfikujący się numerem NIP: 5432069900, REGON: 386748908.
    3. Doktor Miłość – Joanna Franiak używająca także imienia i nazwiska Joanna Bobel, która jest twórcą Utworów, o których mowa w niniejszej Regulaminie  i posiadająca autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do Utworów, posługująca się także pseudonimem „Doktor Miłość”, który jest dobrem osobistym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. „Doktor Miłość” jest także znakiem towarowym i logo oraz nazwą i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
    4. Grupy Kursowe „Doktor Miłość” - grypy zamknięte prowadzone na Facebook w postaci grup utworzonych dla Kurów 8 tygodni i Kursów Rocznych, grup zamkniętych na Facebook „Budzimy się razem z Doktor Miłość”, „Doktor Miłość – Piękna Miłość”, „Doktor Miłość” – Toksyczny dom i relacja”.
    5. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
    6. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    7. Kurs  – oznacza kurs organizowany przez Doktor Miłość i Usługodawcę w formie: Kursu 8 tygodni lub Kursu Rocznego.
    8. Kurs 8 tygodni – oznacza kurs organizowany przez Doktor Miłość i Usługodawcę w postaci Kursu trwającego co do zasady 8 tygodni z możliwością przedłużenia terminu jego trwania, jeśli będzie zachodziła taka konieczność. Kurs jest realizowany na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy VOD i innych środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez utworzoną Grupę Kursową zamkniętą na Facebook dedykowaną dla poszczególnych Kursów 8 tygodni.
    9. Kurs Roczny - oznacza kurs organizowany przez Doktor Miłość i Usługodawcę w postaci Kursu trwającego co do zasady 52 tygodnie z możliwością przedłużenia terminu jego trwania, jeśli będzie zachodziła taka konieczność. Kurs jest realizowany na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy VOD i innych środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez utworzoną Grupę Kursową zamkniętą na Facebook dedykowaną dla poszczególnych Kursów 8 tygodni.
    10. Opłata – określona w Umowie  oraz cenniku należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD. Dotyczy to także opłat za Kursy, który zostanie wybrany przez Usługodawcę oraz opłaty za dostęp do Grup Kursowych, co do których dostęp jest odpłatny.
    11. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
    12. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
    13. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.
    14. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
    15. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty na zasadach określonych w Regulaminie do terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika. Usługa to także Kursy 8 tygodni i Kurs Roczny.
    16. Usługodawca - właściciele i administrator serwisu internetowego pod domeną www.doktormilosc.pl – Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW BOBEL z siedzibą w miejscowości Rudka ul. Wola 31, 17 – 123 Rudka,  identyfikujący się numerem NIP: 5432069900, REGON: 386748908, posiadający licencję nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie do Utworów Doktor Miłość.
    17. Usługobiorca/Użytkownik/Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która korzysta z Usług oferowanych w ramach serwisu na Platformie VOD Usługodawcy  w tym także korzysta z Grup Kursowych Doktor Miłość, lub osoba korzystająca z sesji terapeutycznych Doktor Miłość nie będących w Grupach Kursowych Doktor Miłość.
    18. Utwory – są to utwory, których autorskie prawa majątkowe przysługują wyłącznie Joannie Franiak posługującej się także imieniem i nazwiskiem Joanna Bobel, działającej także pod pseudonimem „Doktor Miłość”. Usługodawca posiada ważną licencję do korzystania z Utworów, która nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Utworami są: wszystkie filmy z przeznaczeniem dla wykorzystania przez Użytkowników, a znajdujące się na platformie kursowej, udostępnione dla Kursów 8 tygodni i Kursów Rocznych, materiały w postaci PDF udostępnione na platformie kursowej, udostępnione dla Kursów 8 tygodni i Kursów Rocznych. Utworami są filmy oraz materiały w postaci tekstów udostępniane w Grupach Kursowych „Doktor Miłość”, filmy nadawane w czasie rzeczywistym na Facebook, Instagram, Youtube publicznie przez Doktor Miłość oraz w Grupach Kursowych Doktor Miłość.
    19. Utwory Kursowe – są to utwory, których  autorskie prawa majątkowe przysługują wyłącznie Joannie Franiak posługującej się także imieniem i nazwiskiem Joanna Bobel, działającej także pod pseudonimem „Doktor Miłość”. Usługodawca posiada ważną licencje do korzystania z Utworów Kursowych, która nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Utworami Kursowymi są: wszystkie filmy z przeznaczeniem dla wykorzystania przez Kursantów, a znajdujące się na platformie kursowej, udostępnione dla Kursów 8 tygodni i Kursów Rocznych, materiały w postaci PDF udostępnione na platformie kursowej, udostępnione dla Kursów 8 tygodni i Kursów Rocznych.
    20. Serwis Internetowy - serwis internetowy pod domeną www.doktormilosc.pl, za pomocą, którego świadczone będą Usługi.
    21. Sesje terapeutyczne – są to indywidualne sesje organizowane dla Użytkowników i prowadzone przez Terapeutów metody „Doktor Miłość”. W przypadku Kursu 8 tygodni wszystkie Sesje terapeutyczne są płatne według cennika znajdującego się na Booksy. Lista Terapeutów oraz zasady umawiania Sesji terapeutycznych znajdują się na Booksy, a także określone są w Regulaminie świadczenia usługi Booksy. W przypadku Kursów Rocznych w ramach ceny Kursu Użytkownik posiada możliwość odbycia Sesji terapeutycznych i porad bezpłatnie. Przy czym ich ilość oraz zasady obowiązujące w tym zakresie każdorazowo określa Umowa. W przypadku Kursów rocznych każdy Użytkownik ma  przydzielonego Terapeutę i tylko z aktualnie przydzielonym Terapeutą może odbywać Sesje terapeutyczne.
    22. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy(klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).
    23. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
    24. Terapeuci – są to osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs terapeutyczny „Doktor Miłość” i posługują się Certyfikatem Terapeuty Doktor Miłość oraz znajdują się na liście Terapeutów Doktor Miłość. Przy czym Terapeuci metody Doktor Miłość nie wykonują zawodu, ani nie prowadzą działalności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020.685 – tekst jednolity z dnia 14 kwietnia 2020 nr.), przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U 2021 r.790 – tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2021), ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. 2022 r. 168 – tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2022 r.), przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2021 r. (Dz.U. 2019 r., 1026, tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2019r.), przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 r. 711 – tekst jednolity z dnia 16 kwietnia 2021r.) oraz w rozumieniu jakichkolwiek innych przepisów dotyczących działalności leczniczych, terapeutyczno-psychologicznych, psychologicznych lub psychiatrycznych. Użyta nazwa „Terapeuta” jest nazwą jedynie w rozumieniu potocznym.
    25. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

III.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem i zawartą Umową.
 3. Świadczone Usługi mają charakter starannego działania i tylko w takim zakresie Usługodawca ponosi odpowiedzialność. Usługi w tym także zawarta Umowa nie są w rozumieniu prawa, ani w rozumieniu doświadczenia życiowego, ani zasad współżycia społecznego umową rezultatu. Usługi mają charakter starannego działania i tylko w takim zakresie Usługodawca ponosi ewentualną odpowiedzialność.
 4. Usługi świadczone przez serwis www.doktormilosc.pl  mają charakter nieodpłatny i odpłatny oraz mają charakter dobrowolny. Użytkownik sam na zasadzie pełnej dobrowolności podejmuje decyzję  w zakresie świadczenia Usług na jego rzecz.
 5. W ramach Usług Klient uzyskuje przede wszystkie informacje dotyczące zakresu świadczonych Usług, odpłatności za Usługi lub informacje, które Usługi świadczone są nieodpłatnie, możliwych form komunikacji, specyfiki Usług świadczonych zdalnie, korzyści, ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa oraz inne informacje zamieszczone w serwisie.
 6. Usługodawca w ramach serwisu www.doktormilosc.pl świadczy przede wszystkim Usługi w formie odpłatnych  Kursów  udostępnianych na platformie VOD, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem danego Kursu, przy czym Usługodawca zastrzega prawo do dokonywania zmian i aktualizacji cennika, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 7. W przypadku Kursów dostępne są materiały kursowe w postaci nagranych filmów Video  i materiałów zawierających tematykę poszczególnych lekcji w formie PDF.
 8.  Materiały udostępniane są na Platformie VOD.
 9. Usługodawca udostępnia materiał kursowy na czas trwania Kursu oraz 3 miesiące po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu nie będzie dostępu do tych materiałów, chyba, że taki dostęp na kolejny termin zostanie dodatkowo wykupiony przez Użytkownika. Opłata będzie wówczas zgodna z obowiązującym cennikiem w tym zakresie.
 10. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy stanowią własność Joanny Franiak, posługującej się także imieniem i nazwiskiem Joanna Bobel działającej pod pseudonimem „Doktor Miłość”, której jako jedynej przysługują autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe i które w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021r. 1062 – tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2021 r.) stanowią Utwory i są  własnością intelektualną autora, stworzoną w oparciu o Jej własną wiedzę i doświadczenie. 
 11. Usługodawca do Utworów posiada licencje nieograniczoną czasowo, ani terytorialnie. Logo i znak towarowy „Doktor Miłość” jest własnością Joanny Franiak, posługującej się także imieniem i nazwiskiem Joanna Bobel, a Usługodawca posiada upoważnienie do posługiwania się nimi. Pseudonim „Doktor Miłość” stanowi dobro osobiste w rozumieniu przepisów prawa.
 12. W przypadku Kursów Usługodawca zapewnia też grupę wsparcia w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie odbywają się  zajęcia w czasie rzeczywistym -  live. W opisie każdego Kursu istnieje wykaz transmisji w czasie rzeczywistym - live w Grupach Kursowych.
 13. Udział w jakichkolwiek zajęciach w ramach Kursu jest dobrowolny, przy czym to Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne rezultaty jakie sobie założył poprzez udział w Kursie. 
 14. Usługodawca nie ponosi w żadnym stopniu i w żadnej mierze odpowiedzialności za rezultaty Użytkowników.
 15. Żadna z Usług nie kończy się dla Użytkownika uzyskaniem dyplomu, zaświadczenia, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie Kursu i nie stanowią żadnej podstawy prawnej i faktycznej do powoływania się gdziekolwiek na ukończenie Kursów, czy skorzystanie z Usług.

IV.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

    1. Do korzystania z Usług świadczonych na podstawie Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego tj. komputera klasy PC, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku w szczególności skype, zoom lub innych oprogramowań, które zostaną wskazane przez Usługodawcę, a niezbędnych do prowadzenia konsultacji video.
    2. Aby zrealizować Zamówienie Usługi niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (Adresu e-mail), który musi być kontem aktywnym.
    3. Użytkownik musi posiadać także możliwość korzystania z Facebooka w telefonie lub komputerze oraz mieć dostęp do Messenger i te konta muszą być aktywne.
    4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

V.

ZAWARCIE UMOWY

       1. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w Regulaminie, z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Umowa zostaje zawarta do końca terminu ważności Usługi.
       2. Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu oraz akceptacją warunków Umowy.
       3. W przypadku, kiedy Usługa zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz Usługi płatności.
       4. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi z wyłącznej winy  Usługodawcy, Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Usługi lub zwrot pieniędzy, ale w zakresie proporcjonalnym do niewykorzystanej Usługi w stosunku do tego co zostały przez niego wykorzystane.
       5. Usługodawca umożliwia następujące tryby zawierania Umów:
 1. z zachowaniem tradycyjnej formy pisemnej bez równoczesnej obecności stron poprzez przesłanie Umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub,
 2. bez zachowania formy pisemnej poprzez wymianę korespondencji e-mail z której wynika, że Umowa o przesłanej treści do Użytkownika została przesłana, a Użytkownik potwierdza, że akceptuje tę Umowę w całości wraz z ceną, co wynika z wcześniejszego Zamówienia i że tym samym Umowa zostaje zawarta,
 3. poprzez akceptację Umowy znajdującej się na stronie www.doktormilosc.pl. przy wcześniejszym złożeniu Zamówienia.
       1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości zawierania Umów, w szczególności ze względu na liczbę uczestników, formę i rodzaj Kursu mającego stanowić przedmiot Umowy.
       2. Po złożeniu Zamówienia i jego akceptacji dokonanej przez Usługodawcę, Użytkownik obowiązany jest do zawarcia Umowy w terminie 5 dni roboczych oraz dokonania płatności na rzecz Usługodawcy w powyższym terminie.
       3. Datą zawarcia Umowy jest data oznaczona w Umowie lub jest datą dokonanej akceptacji przez Użytkownika.
       4. Realizacja Usługi następuje zgodnie z terminem określonym w Umowie lub zgodnie z opisem Usługi zawartym w Serwisie internetowym. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest zawarcie Umowy, dokonanie akceptacji Regulaminu oraz dokonanie płatności. Poprzez dokonanie płatności rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy, chyba, że świadczenie danej Usługi nie wymaga zawarcia Umowy. W tym  przypadku warunkiem  rozpoczęcia świadczenia Usługi jest akceptacja Regulaminu i dokonanie płatności. W przypadku Usługi bezpłatnej warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usługi jest akceptacja Regulaminu.
       5. W przypadku, gdy realizacja Umowy jest uzależniona od dokonania przez Usługobiorcę przedpłaty, zaliczki, zadatku, Usługodawca wstrzymuje wykonanie Usługi do momentu otrzymania płatności w sposób wskazany w Umowie.
       6. W przypadku zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownik wybiera konkretną dostępną Usługę oraz wypełnia formularz Zamówienia. Po dokonanej akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” dokonuje płatności na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy, dokonuje akceptacji Regulaminu  i wybiera sposób zawarcia Umowy i ją zawiera zgodnie z jednym z wariantów przewidzianych w Regulaminie.

 

VI.

OGÓLNE WARUNKI KURSÓW

 1. Obecnie są dostępne dla Użytkowników dwa rodzaje Kursów: Kurs 8 tygodni, Kurs Roczny, przy czym warunkiem udziału w Kursie Rocznym jest odbycie i ukończenie Kursu 8 tygodni.

2.       Kursy, o których mowa powyżej, są Kursami płatnymi według cennika obowiązującego dla danej edycji Kursu, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny dla kolejnych edycji Kursów.

3.        W Kursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, których ustawa przyznaje zdolność prawna, które korzystają z Usług oferowanych w ramach serwisu na Platformie VOD.

4.       Kursy odbywają się zgodnie z harmonogramami stworzonymi odrębnie dla Kursu 8 tygodni i Kursu Rocznego.

5.       Kurs 8 tygodni trwa co do zasady 8 tygodni z możliwością przedłużenia terminu jego trwania, jeśli będzie zachodziła taka konieczność. Kurs jest realizowany na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy VOD i innych środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez utworzoną Grupę Kursową zamkniętą na Facebook dedykowaną dla poszczególnych Kursów 8 tygodni.

6.       Kurs Roczny trwa co do zasady 52  tygodnie z możliwością przedłużenia terminu jego trwania, jeśli będzie zachodziła taka konieczność. Kurs jest realizowany na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego przy użyciu Platformy VOD i innych środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez utworzoną Grupę Kursową zamkniętą na Facebook dedykowaną dla poszczególnych Kursów Rocznych.

7.       Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany terminu rozpoczęcia Kursu lub odwołania Kursu z uzasadnionych powodów w tym, gdy ilość Kursantów danej edycji Kursu będzie poniżej 300 osób w Kursie 8 tygodni lub 200 osób w Kursie Rocznym, w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Kursu. W takim przypadku Usługodawca zwróci wpłacone przez Klienta pieniądze w wysokości w jakiej dokonał tej wpłaty, chyba, że zostanie wyznaczony nowy termin Kursu i wówczas dokonane płatności zaliczane są na poczet Kursu, który rozpocznie się z nowym terminem.

8.      Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany terminu Kursu lub odwołania Kursu  z przyczyn losowych oraz z powodu siły wyższej w terminie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Kursu, chyba, że przekazanie takich informacji nie będzie możliwe z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca zwróci wpłacone przez Klienta pieniądze w wysokości w jakiej dokonał tej wpłaty, chyba, że zostanie wyznaczony nowy termin Kursu i wówczas dokonane płatności zaliczane są na poczet Kursu, który rozpocznie się z nowym terminem.

9.     W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, a nie wyznaczono nowego terminu Kursu, Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty w części dotyczącej niezrealizowanego Kursu bez prawa do kierowania i skutecznego roszczenia wobec Usługodawcy w zakresie przewyższającej należną cenę Użytkownikowi z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 

10.    W przypadku spełnienia warunków rozpoczęcia Kursu przez Użytkownika otrzymuje on informacje umożliwiające dostęp do Platformy VOD. I może uczestniczyć w Kursie.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i w takim trybie wykluczenia Użytkownika z udziału w Kursie, którego zachowanie narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, utrudnia prowadzenie Kursu, gdy Użytkownik zachowuje się w sposób obraźliwy, arogancki, używa wobec pozostałych Użytkowników, Terapeutów, Usługodawcy lub Doktor Miłość słów powszechnie uznanych za obelżywe, narusza zasady dotyczące zachowania poufności, narusza postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych w zakresie Utworów, naruszy dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy, Terapeutów lub Doktor Miłość. Takie uprawnienie dotyczące wypowiedzenia Umowy przysługuje Usługodawcy także w przypadku, gdy Kursant wypowiada się lub pisze negatywnie na temat Kursu, Doktor Miłość, Terapeutów i innych Użytkowników w przestrzeni publicznej w jakimkolwiek medium jak również w innych kursach, grupach kursowych, grupach zamkniętych, grupach otwartych, szkoleniach lub grupach prowadzących działalność tożsamą  lub podobną do prowadzonej przez Doktor Miłość w Kursie.

12.     W czasie trwania Kursu Użytkownik  zobowiązuje się do nieuczestniczenia w grupach kursowych, grupach zamkniętych, grupach otwartych, szkoleniach i innych kursach lub grupach prowadzących działalność tożsamą lub podobną do prowadzonej przez Usługodawcę w Kursie.

13.     W przypadku wcześniejszego uczestnictwa w innych kursach, grupach, zamkniętych, grupach otwartych lub szkoleniach, o których mowa w Regulaminie Użytkownik zobowiązuje się, że zrezygnuje z udziałów w powyższym  w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia Kursu, a jeśli z tytułu rezygnacji powstałaby jakakolwiek szkoda po  stronie Użytkownika, Użytkownik przyjmuje to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie w stosunku do Usługodawcy lub Doktor Miłość.

14.  W przypadku, gdyby pomimo zobowiązania, o którym mowa w ust. 12 i 13 Użytkownik będzie uczestniczył w innych grupach kursowych, grupach zamkniętych, grupach otwartych, szkoleniach i innych kursach lub grupach prowadzących działalność tożsamą lub podobną do prowadzonej przez Usługodawcę w Kursie, wówczas Usługodawca będzie mógł wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.  Udział w Kursie i zawarta Umowa nie stanowi Umowy o dzieło i nie powoduje, że Usługodawca spowoduje powstanie po stronie Użytkownika jakiegokolwiek rezultatu. Po stronie Usługodawcy jest to tylko staranne działanie i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów przez samego Użytkownika.

15.   Praca w Kursie jest samodzielną pracą każdego Użytkownika, a Kurs ma charakter jedynie wspierający, doradczy, coachingowy, przy użyciu narzędzi i metod udostępnianych w Kursie przez Usługodawcę.

16.   W ramach Kursów Użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów znajdujących się na Platformie VOD, dostęp do zamkniętej Grupy Kursowej dedykowanej dla poszczególnych edycji Kursów.

17.    Podczas trwania Kursów, Użytkownik może korzystać płatnie z Sesji terapeutycznych i porad, które są płatne dodatkowo niezależnie od ceny kursu. W Kursie Rocznym Użytkownikowi przysługują bezpłatne Sesje terapeutyczne, terapie (składające się łącznie z dwóch sesji terapeutycznych) oraz z bezpłatnych porad. Zasady oraz ilość bezpłatnych Usług, o których mowa powyżej, każdorazowo określa Umowa.

18.  Podczas trwania Kursów Rocznych po wyczerpaniu limitu bezpłatnych usług, o których mowa w Regulaminie i Umowie, Użytkownik może odbywać kolejne Sesje terapeutyczne, porady, terapie, przy czym są one dodatkowo płatne zgodnie z  obowiązującym cennikiem w tym za

<p>Nasza strona internetowa używa plik&oacute;w cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Więcej informacji w <a href="https://doktormilosc.pl/strona/polityka-prywatnosci,459">polityce prywatności.</a></p>

Akceptuję