Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Radosław Bobel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROW UP WITH US RADOSŁAW BOBEL 
ul. Wola 31, 17-123 Rudka, NIP: 5432069900. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: administracja@doktormilosc.pl .

Twoje dane osobowe podlegają ochronie i będą wykorzystywanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. marketing, realizacja roszczeń, współpraca, zachowanie bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom, przetwarzanie płatności kartą kredytową.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przekazywane tylko, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być dostawcy usług, podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe czy pomoc prawną. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom współpracującym z Administratorem danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dowolnego innego państwa spoza EOG, w którym Administrator danych osobowych lub dowolny spośród podmiotów, którym podzlecono przetwarzanie danych osobowych, posiada obiekty dla celów świadczenia usługi na Twoją rzecz. Przekazywanie danych poza obszar EOG każdorazowo jest weryfikowane pod względem istnienia odpowiednich zabezpieczeń. 

Dane osobowe przekazywane są do USA tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w związku z technicznymi uwarunkowaniami bądź naszymi obowiązkami prawnymi. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, które stanowią podstawę takiego przekazywania danych.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane nam dane osobowe będą przetrzymywane tak długo, jak będzie wynikało to z naszych bieżących i uzasadnionych potrzeb (na przykład tak długo, jak będzie to niezbędne w celu kontaktowania się z Tobą) lub tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów.

W sytuacji, gdy w związku z naszymi bieżącymi i uzasadnionymi potrzebami biznesowymi nie będziemy musieli przetwarzać Twoich danych osobowych, zostaną one poddane anonimizacji lub usunięte z naszych systemów oraz z kopii zapasowych, w sytuacji, gdy tylko stanie się to możliwe. W sytuacji, kiedy z przyczyn technicznych lub innych nie będziemy w stanie usunąć danych, zastosowane zostaną środki, mające na celu dopilnowanie, aby Twoje dane osobowe zostały zablokowane przez dalszym przetwarzaniem. W rezultacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa.

Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z dowolnego spośród wymienionych praw, należy skontaktować się poprzez adres e-mail: administracja@doktormilosc.pl . Na żądanie zmiany, poprawienia lub usunięcia danych odpowiemy w terminie niezwłocznym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. Zostaniesz również powiadomiony o podjętych przez nas działaniach.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji oraz wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie dotychczas udzielonej zgody, tzn. przed jej wycofaniem.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Więcej informacji w polityce prywatności.

Akceptuję